+420 596 373 281 | info@patronustreti.cz

Patronus třetí SICAV a.s.

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 16647

ZMĚNA: Nové sídlo společnosti: Opletalova 958/27, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 24762717

 

Založení společnosti  

Patronus třetí SICAV a.s., byl založen v souladu s dotčenými obecně závaznými právními předpisy a zapsán do obchodního rejstříku dne 10. 11. 2010.

Fond se stal od 1.9.2015 samosprávným investičním fondem podle § 480 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a to na základě povolení k činnosti samosprávného investičního fondu uděleného Českou národní bankou. Společnost je fondem kvalifikovaných investorů, investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do nemovitostí a akcií nemovitostních společností a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Fond se zaměřuje především na přímé investice do nemovitostí v České republice. Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku

 

Depozitář

Funkci depozitáře pro Patronus třetí SICAV a.s. vykonává na základě smlouvy o výkonu činnosti depozitáře

Česká spořitelna, a.s.

se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171